עגלה (0)

  העגלה שלך
  ריקה

  בחזרה לחנות

  עיצוב: Bodasher Studio
  פיתוח: Eli Cohen

  Menu Menu

  תנאי שימוש

  כללי

  תנאים אלה חלים על אתר האינטרנט של האגם הגווע (https://dyinglake.com/).
  1. הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה וקיבול מצידך לכל תנאי השימוש. לפיכך, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה בקפידה. במידה שאינך מסכים/ה לתנאי התקנון ו/או חלק מהתנאים, הנך מתבקש/ת שלא לגלוש באתר ו/או לעשות בו שימוש כלשהו.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל מי שגלש/ה באתר ו/או עשה/עשתה בו שימוש כלשהו מאשר/ת כי קרא/ה, הבין והסכים לכל תנאי התקנון.

  פרטיות

  1. אנו מבקשים ושומרים רק מידע אישי המאפשר לנו לספק לך שירות ברמה גבוהה. אנו לא חולקים שום נתון מנתוניך האישיים למטרות מעקב או פרסום של צד שלישי. אנו משתמשים בשירותי ניתוח וניטור תוכנה על מנת לשפר את התועלת והביצועים של האתר שלנו.
  2. אנו מאפשרים לך לרכוש כאורח/ת, וכאשר תעשה/י זאת, נשייך את המידע הבא לרכישה שלך:
  3. אנו מבקשים את שמך, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך ואת הכתובת שלך (למשלוח).
  4. איננו שומרים את נתוני התשלום שלך, המטופלים ישירות על ידי שותפי עיבוד התשלומים שלנו, כגון (פייפלוס, שופיפיי). 

  תשלום

  1. כל הרכישות באתר האינטרנט של האגם הגווע (https://dyinglake.com/) מתבצעות על ידי שותפי עיבוד התשלומים שלנו. אנו לא מאחסנים נתוני תשלום כגון כרטיסי אשראי בשרתים שלנו. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי.
  2. האגם הגווע לא יהיה אחראי בכל מקרה בו פרטי הרוכש/ת מולאו באופן חלקי ו/או שגוי ו/או לא מדויק, ולרוכש/ת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

  משלוח

  נעשה כל מאמץ לספק סחורות כמפורט מטה, אך האגם הגווע אינו יכול להתחייב לכך. 

  1. זמן המסירה הוא עד 5 ימי עסקים מיום ההזמנה (למעט אזורים חריגים) בהתאם לזמני האספקה של חברת השליחויות זיגזג. האגם הגווע אינו נושא באחריות למשלוחים שיתבצעו מחוץ לזמנים המשוערים.
  2. בבוקר יום השליחות יימסר עדכון בהודעת SMS על הגעת השליח/ה במהלך היום, בהתאם לזמני שירות זיגזג. במידה ולא תנכח/י בעת הגעת השליח/ה, תבוצע הגעה אחת נוספת ללא חיוב נוסף.
  3. הודעה על נזק תתקבל עד 24 שעות מקבלת המשלוח, שכן לאחר מכן תבוטל אחריותו של האגם הגווע. 

  תמחור

  נעשה כל ניסיון לשמור על דיוק במחירי הסחורות והשירותים. האגם הגווע אינו נושא באחריות לתמחור שגוי או להזמנות שלא מומשו לאחר מכן על סמך תמחור שגוי. במקרה של מחסור מוצר במלאי, החברה תעדכן על כך את הרוכש בהודעת דוא"ל ו/או באופן טלפוני.

  זמינות

  כל המוצרים והשירותים כפופים לזמינות. נעשה כל ניסיון לשמור על רמות מלאי מדויקות. האגם הגווע אינו נושא באחריות לרמות מלאי שגויות או להזמנות שלא מומשו לאחר מכן על סמך רמות מלאי שגויות.

  החלפות והחזרים

  החזרת מוצרים וביטול עסקת מכר מרחוק יעשו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. כל הסחורות והשירותים שנרכשו מאתר האינטרנט של האגם הגווע (https://dyinglake.com/) ניתנים להחלפה או החזר כספי תוך 14 יום בחנות שלנו בתל אביב, בתנאים הבאים:

  1. את/ה מספק/ת הוכחת קנייה.
  2. המוצר במצב חדש, לא נפתח ולא נעשה בו שימוש. לא תותר החזרת ספר אשר דפיו מקופלים ו/או מקומטים ו/או קרועים ו/או מלוכלכים וכיו"ב. מוצר שנמכר עם אריזה מקורית (לרבות במארז), לא יוחלף אם נפתחה ו/או נפגמה האריזה.

  סימנים מסחריים (Trademarks)

  למעט היכן שצוין במפורש, כל האנשים, המיקומים, המוצרים והשירותים של צד שלישי המופיעים באתר האינטרנט של האגם הגווע (https://dyinglake.com/) אינם קשורים בשום אופן לאגם הגווע, ואין להניח קשר כזה.

  כל הסימנים המסחריים ושמות המותג המופיעים באתר האגם הגווע הם בבעלותם של בעלי הסימנים המסחריים ובעלי זכויות היוצרים. כאשר נעשה שימוש בסימנים מסחריים או בשמות מותגים אלה, זה אך ורק כדי לתאר או לזהות מוצרים ושירותים מוצעים, ואין בכך בשום אופן קביעה שמוצרים ושירותים אלה מאושרים על ידי האגם הגווע או קשורים אל האגם הגווע.

  שיפוי

  את/ה מסכים/ה לשפות, להגן ולפטור מכל חבות את האגם הגווע, מנהליו, נושאי המשרות שלו, עובדיו, יועציו, סוכניו ושותפיו, בגין כל תביעה, חבות, נזקים ו/או עלויות כלשהן של צד שלישי (לרבות, אך לא רק, הוצאות משפטיות) הנובעים מהשימוש שלך באתרי האגם הגווע, ביישומיו ובתכתובות שלו או הנובעים מהפרת תנאי השימוש וההתניות על ידך.

  אחריות

  1. האגם הגווע לא יישא כלפיך באחריות כלשהי, אם מכוח דיני חוזים, דיני נזיקין (כולל עוולת רשלנות) או אחרים בגין הפסד או נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי, אובדן רווח כלשהו (ישיר או עקיף), אובדן מכירות, אובדן של רצון טוב או של מוניטין, אובדן עסק, תביעות של צד שלישי, נזק כלכלי טהור שנובעים מביצוע או מאי ביצוע של התחייבויותינו או בקשר להן בכפוף לתנאים אלו, לרבות נזקים שניתן היה לחזות אותם באופן סביר במועד הזמנת הסחורות.
  2. השימוש באתר, לרבות גלישה באתר ו/או ביצוע רכישה של מוצר/ים ו/או קבלת עדכונים ודברי פרסומת מהחברה, מתבצע בין היתר באמצעות מערכות ותוכנות מחשב, שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, האגם הגווע אינו מתחייב כי לא תהיינה שגיאות ו/או תקלות בביצוע הזמנות ובקבלת עדכונים, והיא אינה אחראית לתקלות הנובעות מתקלות במערכות של החברה ו/או ברשת האינטרנט ו/או כל גורם שהוא אשר אין לה שליטה על פעילותו ופעולותיו.
  3. האגם הגווע לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לכך ששתמש/ת באתר לא השלים/ה את רכישתו/ה ו/או רכישתו/ה לא התקבלה.